Webhosting


Webhosting

Vyberte si z naší nabídky webhosting, který vyhovuje Vašim potřebám. Od nejlevnějších pro menší prezentace a základní aplikace až po Váš vlastní dedikovaný server pro maximální výkon. Nabízíme Vám naše řešení pro Vaši prezentaci a podnikání na internetu v na serverech SW Systems s.r.o.Pod 24 hodinovým dohledem operátorù a technikù na páteřní síti internetu se Vaše prezentace bude cítit jako doma.


Webhosting - Všeobecné podmínky

Úvodní ustanovení

SW Systems s.r.o., Bernolákova 1190/4, 142 00 Praha 4, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 105336, IČO: 272 18 791, (dále jen poskytovatel), bankovní spojení eBanka Praha, číslo účtu 2009379001/2400 (dále jen účet poskytovatele) poskytující webhostingové služby pod obchodním označením "SW Hosting" tímto stanoví následující Všeobecné podmínky pro SW Webhosting upravující poskytování webhostingových služeb zákazníkům.

Programy služeb SW Hosting poskytované zákazníkùm jsou obsaženy v Ceníku služeb. Ceník služeb stanoví veškeré platby a ceny účtované zákazníkům v souvislosti s jimi objednaným programem (programy) služeb.


Uzavření smlouvy a přijetí Všeobecných podmínek

Poskytovatel může odmítnout poskytnutí webhostingových služeb a uzavření smlouvy se zájemcem v souladu s právní úpravou, a to zejména pokud zájemce v minulosti neplnil nebo v současnosti neplní jakékoli závazky zákazníka.

V případě odmítnutí uzavření smlouvy se zájemcem bude poskytovatel tohoto zájemce vhodným způsobem informovat, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne obdržení objednávky na poskytování webhostingových služeb.


a/ Fyzické osoby

V případě zákazníka - fyzické osoby - tvoří tyto Všeobecné podmínky pro SW Hosting a Ceník služeb úplný obsah smlouvy mezi poskytovatelem a zákazníkem.

Zájemce o služby vyplní objednávku na poskytování webhostingových služeb, kterou po vyplnění odešle info@swsystems.cz.

Řádná objednávka na poskytování webhostingových služeb musí obsahovat jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, kontaktní email (v případě, že již zákazník email má) a telefonní spojení. Zároveň musí obsahovat i zvolený program služeb a způsob úhrady (čtvrtletní, pololetní nebo roční).

Smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem je řádně uzavřena zaplacením sjednané ceny (v závislosti na zvoleném programu služeb dle objednávky na poskytování webhostingových služeb) na účet poskytovatele.


b/ Fyzické osoby - podnikatelé

V případě zákazníka - fyzické osoby - podnikatele - tvoří tyto Všeobecné podmínky pro SW Hosting a Ceník služeb úplný obsah smlouvy mezi poskytovatelem a zákazníkem.

Zájemce o služby vyplní objednávku na poskytování webhostingových služeb, která je po vyplnění odeslána na info@swsystems.cz.

Řádná objednávka na poskytování webhostingových služeb musí obsahovat jméno a příjmení, sídlo firmy, kontaktní email (v případě, že již zákazník email má), kontaktní osobu a telefonní spojení. Zároveň musí obsahovat i zvolený program služeb a způsob úhrady (čtvrtletně, pololetně nebo ročně).

Smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem je řádně uzavøřena zaplacením sjednané ceny (v závislosti na zvoleném programu služeb v objednávce na poskytování webhostingových služeb) na účet poskytovatele.


c/ Právnické osoby

V případě zákazníka - právnické osoby - tvoří tyto Všeobecné podmínky pro SW Webhosting a Ceník služeb úplný obsah smlouvy mezi poskytovatelem a zákazníkem.

Zájemce o služby vyplní objednávku na poskytování webhostingových služeb, která je po vyplnění odeslána na info@swsystems.cz.

Řádná objednávka na poskytování webhostingových služeb musí obsahovat název a sídlo společnosti, kontaktní osobu a telefonní spojení. Zároveň musí obsahovat i zvolený program služeb a způsob úhrady (pololetně nebo ročně).

Smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem je řádně uzavřena zaplacením sjednané ceny (v závislosti na zvoleném programu služeb v objednávce na poskytování webhostingových služeb) na účet poskytovatele.


Vyúčtování služeb

Cena za zajištění provozu virtuálního serveru se platí dle zvoleného programu služeb a zvoleného způsobu úhrady čtvrtletně, pololetně nebo ročně dopředu.

Zákazník uhradí cenu převodem na účet poskytovatele oproti proforma faktuře znějící na plnou částku ceny, přičemž první zálohová faktura bude vystavena do 7 dnů od předložení objednávky na poskytování webhostingových služeb učiněné zájemcem.
Každá další zálohová faktura bude vystavena vždy 30 dnů před koncem řádně zaplaceného období webhostingu. Řádné účetní doklady budou vystaveny do 15 dnů po zaplacení zálohové faktury.

V každé faktuře bude uvedeno datum splatnosti faktury. Lhùta splatnosti první faktury je 7 dní, dalších faktur pak 21 dní od jejich vystavení.


Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel bude poskytovat zákazníkovi služby v oblasti webhostingu, zajistí pro zákazníka zřízení a provoz virtuálního serveru na počítačové síti Internet, registraci nebo přeregistraci domény a provoz domény. Provozem virtuálního serveru se rozumí zajištìní přenosu dat po síti Internet pod protokolem HTTP a zřízení a provoz sjednaného počtu emailových schránek.

Poskytovatel zajistí pro zákazníka registraci nebo přeregistraci doménového jména u subjektů k tomu oprávněných. Majitelem doménového jména resp. práv k němu se stává zákazník. Pro účely registrace doménového jména je zákazník povinen předložit poskytovateli úplné a pravdivé informace a za tyto informace uvedené v objednávce na poskytování webhostingových služeb zákazník odpovídá. Veškeré případné náklady spojené s registrací doménového jména včetně registračních a udržovacích poplatků hradí poskytovatel.

Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí zákazník užíváním názvu domény nebo užíváním názvu adresáře, které jsou již chráněny jako obchodní jméno, jako ochranná známka nebo jiným způsobem chráněny.

Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz virtuálního serveru zákazníka, tj. zajistí přístup účastníků sítì Internet k www stránkám zákazníka, přístup zákazníka k jeho emailovým schránkám a možnost aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím FTP.

Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správce systému zákazníka nebo v důsledku nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu Internetu. Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb dle této smlouvy v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (elektrická energie, telekomunikaèní spojení atd.) a v případì neoprávněného zásahu třetích osob do provozu virtuálního serveru.

Poskytovatel je oprávnìn krátkodobě přerušit provoz serveru, zejména z dùvodu nutných úprav a údržby těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování sjednaných služeb. Je-li to možné, informuje poskytovatel zákazníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení provozu serveru s dostatečným předstihem.

Poskytovatel bude zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb zákazníkovi, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo zákazníkovi způsobit škodu - zejména se poskytovatel zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se klientů zákazníka. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do obsahu dat vytvořených a uchovávaných zákazníkem a nahlížet do elektronické pošty zákazníka. Ustanovení předchozích vět se nevztahuje na případy, kdy má poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem. V případech nutných zásahů do dat zákazníka je poskytovatel povinen provedení zásahu neprodleně oznámit zákazníkovi.

Poskytovatel neručí zákazníkovi (ani třetím osobám) za žádné ztráty finaníního, materiálního nebo jiného charakteru, zpùsobené nefunkčností serverů, poškozením nebo ztrátou dat.

Poskytovatel je oprávnìn pøerušit provoz serveru nebo zastavit pøístup k SMTP úètu, poruší-li zákazník nìkteré z ustanovení v èásti práva a povinnosti zákazníka.


Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník odpovídá za informace a materiály, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím serveru. Zákazník nezneužije služby poskytovatele k uchovávání, prezentaci nebo přenosům informací, které by ohrožovaly bezpečnost státu, jiný veřejný zájem nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Zákazník se zavazuje, že prostřednictvím serveru nebude prezentovat či šířit informace obsahující sexuální tématiku, násilí v jakékoli podobě a jiné informace v rozporu s dobrými mravy. Rovněž odkazy (link) na takové informace a materiály jsou zakázány.

Zákazník nebude server zatěžovat nefunkčními skripty či jinak bránit funkcím serveru. Zákazník nebude provozovat skripty, které by mohly jakkoli poškodit poskytovatele či třetí osobu. Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz takových skriptů a programů.

Zákazník není oprávněn prostřednictvím SMTP účtu provozovaného v rámci provozu serveru rozesílat třetím stranám nevyžádané informace, nevyžádanou hromadnou poštu ("spam") nebo provádět jinou činnost, kterou by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval jejich práva.


Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od 15.11.2005.